زمان تحویل : 1401/12/20

کارفرما اصلی : مپنا توسعه 2

کارفرما دوم : Fabco

شرح :

1- نصب اسکلت فلزی حدود 1,700,000 کیلوگرم

2- عملیات جوشکاری کربن استیل حدود 1,800 متر

3- جابجایی قطعات از محل دپو تا پای کار 700 تن

4- نصب 27,574 عدد پیچ و مهره مربوط به سازه