1- اینچ قطر 68,000 انجام عملیات فیناپ و جوشکاری خطوط کربن استیل

2- انجام عملیات فیناپ و جوشکاری خطوط استنلس استیل به میزان 2,000 اینچ قطر

3- ساپورت خطوط به وزن 60,000 کیلوگرم انجام گردید، خرید متریال و مونتاژ و نصب

4- انجام عملیات هیدروتست و دراینگ خطوط نفت و گاز به حجم 100,000 اینچ  متر انجام گردید

5- انجام فلاشینگ و پیش راه اندازی خطوط به حجم 100,000 اینچ متر انجام گردید

6- انجام عملیات تست با هوای فشرده خطوط به حجم 100,000 اینچ متر انجام گردید

7- رنگ آمیزی استراکچر به وزن 60,000 کیلوگرم انجام گردید

8- خرید متریال و اجرای سند بلاست و رنگ امیزی کل خطوط با حجم 20,000 متر مربع

9- انجام عملیات تنش زدایی خطوط به حجم 10,000 اینچ انجام گردید

10- انجام عملیات سختی سنجی 1,000 سرجوش از خطوط نفت و گاز انجام گردید

11- انجام عملیات حفاری و خاکبرداری و بک فیل به حجم 10,000 متر مکعب انجام گردید

12- اجرای فنداسیون منی فولد و پایپ ساپورت بخش فلز به حجم 2,500 متر مکعب انجام گردید

13- انجام عملیات پیش راه اندازی و راه اندازی سیستم نفتی با حجم 80,000 اینچ متر انجام گردید

14- انجام عملیات پیش راه اندازی و راه اندازی سیستم گازی با حجم 20,000 اینچ متر انجام گردید

15- خرید متریال و اجرای عایق کاری خطوط با سایزهای مختلف به طول 1,900 متر انجام گردید

16- انجام داربست بندی در احجام بالا با توجه به موقعیت کاری به مقدار 100,000 متر مکعب انجام گردید

17- نصب و راه اندازی انواع شیرهای اندازه گیری و کنترلی خطوط نفتی و گازی به تعداد 400 عدد انجام گردید