محل اجرا : جزیره خارک

کارفرما : شرکت پایانه های نفتی ایران

تاریخ شروع : سال 86

حجم و نوع کار : طراحی و مهندسی، خرید، ساخت، نصب و تست و راه اندازی تصفیه خانه آب جزیره خارک به ظرفیت 6,000 متر مکعب در روز شامل :

انتقال آب از سیستم intake تا تصفیه خانه

سیستم نمک زدایی از آب خلیج فارس به روش اسمز معکوس (RO)

سیستم تزریق مواد شیمیایی

کلیه عملیات ساختمانی و مکانیکی تصفیه خانه

تامین و نصب برق و ابزار در تصفیه خانه

تاریخ اتمام : سال 87