محل اجرا : تهران – پاکدشت

کارفرما : شرکت مپنا

تاریخ شروع : سال 86

حجم و نوع کار : طراحی، تامین تجهیزات و نصب و راه اندازی تصفیه خانه تولید آب دمین نیروگاه سیکلی ترکیبی دماوند به ظرفیت 10,000 متر مکعب در شبانه روز انتقال از مخزن و تصفیه آب خام

سیستم نمک زدایی از آب به روش اسمز معکوس (RO)

سیستم تعویض یونی برای تولید آب نرم(Demin water)

سیستم احیا

ذخیره و تزریق مواد شیمیایی

سیستم خنثی سازی

تاریخ اتمام : سال 88

شامل : تصفیه آب به صورت دو خط موازی شامل پیش تصفیه به ظرفیت 400 متر مکعب بر ساعت و تصفیه اصلی به ظرفیت 250 متر مکعب بر ساعت و مشتمل بر آب آشامیدنی، آب دمین، آب بهداشتی، مخازن ذخیره آب، خطوط انتقال سیال

الف : عملیات جوشکاری استیل 65000 اینچ قطر، جوشکاری کربن 25000 اینچ قطر، جوشکاری 9000 اینچ قطر PVDF-PVC

ب : ساخت مخازن ذخیره به تعداد 10 مخزن به وزن 450 تن، ساخت ساپورت بیش از 51000 کیلوگرم، نصب تجهیزات بیش از 35000 کیلوگرم، نصب پمپ های سانتریفیوژ بیش از 35 دستگاه

ج : نصب بالغ بر 350 عدد تجهیزات کنترلی و تابلوهای پاور و انجام تستهای مربوطه بالغ بر 35000 متر عملیات کابل کشی داخلی سینی کابل و سربندی و انجام تست های مربوطه

د : عملیات پیش راه اندازی و راه اندازی سیستم و بهره برداری یک ساله از تجهیزات